Python文件和文件夹的移动、复制、删除、重命名

作者: secflag 分类: Python 发布时间: 2018-11-27 11:08

一,概述

python中对文件和文件夹进行移动、复制、删除、重命名,主要依赖os模块和shutil模块,要死记硬背这两个模块的方法还是比较困难的,可以用一个例子集中演示文件的移动、复制、删除、重命名,用到的时候直接查询就行。

二,例子展示

#文件、文件夹的移动、复制、删除、重命名

#导入shutil模块和os模块
import shutil,os

#复制单个文件
shutil.copy("C:\\a\\1.txt","C:\\b")
#复制并重命名新文件
shutil.copy("C:\\a\\2.txt","C:\\b\\121.txt")
#复制整个目录(备份)
shutil.copytree("C:\\a","C:\\b\\new_a")

#删除文件
os.unlink("C:\\b\\1.txt")
os.unlink("C:\\b\\121.txt")
#删除空文件夹
try:
    os.rmdir("C:\\b\\new_a")
except Exception as ex:
    print("错误信息:"+str(ex))#提示:错误信息,目录不是空的
#删除文件夹及内容
shutil.rmtree("C:\\b\\new_a")

#移动文件
shutil.move("C:\\a\\1.txt","C:\\b")
#移动文件夹
shutil.move("C:\\a\\c","C:\\b")

#重命名文件
shutil.move("C:\\a\\2.txt","C:\\a\\new2.txt")
#重命名文件夹
shutil.move("C:\\a\\d","C:\\a\\new_d")
原文:https://blog.csdn.net/woshisangsang/article/details/74360612